O nás

Kto sme

Slovenský zväz agropodnikateľov a rodinných fariem (SZARF) je OZ s vyše dvadsaťročnou tradíciou. Bolo založené ako odpoveď na vznik veľkých fariem a príchod korporácií do podnikania v poľnohospodárstve na Slovensku.

Pôvodné poľnohospodárstvo založené na tradícii sedliackych a zemianskych rodín ustúpilo novým agrotechnickým postupom gigantických podnikov s často zahraničnou vlastníckou štruktúrou, tak prinášajúc mnohé problémy do sociálnych vzťahov na
tradičnom poľnohospodárskom vidieku. Ovplyvnilo štruktúru obyvateľstva i vzťah ku pôde.

Združenie bolo prizvané ku príprave viacerých zákonov, ktoré by dokázali ovplyvniť najmä ochranu pôdy, vody a prírodných jedinečností Slovenska. Podporovali sme petičné iniciatívy zamerané na zákaz GMO na Slovensku.

Čo robíme

V poľnohospodárstve platí – čo si zasejeme, to zožneme. Ak chceme žať šťastný a spokojný život, musíme si ho najprv zasiať. My sami, nik iný, sme tvorcami svojho príbehu.Odhaľujeme skutočnosti z rôznych uhlov pohľadu. Nachádzame súvislosti a navrhujeme riešenia.

Hlavný okruh činností:
 • Obhajovanie záujmov svojich členov a presadzovanie ich do legislatívnych noriem Slovenska
 • Zastupovanie svojich členov voči samosprávnym orgánom na území Slovenska a v zahraničí
 • Organizačné zabezpečovanie zvyšovania vzdelanostnej úrovne členov
 • Podieľanie sa na príprave a zabezpečení projektov podporných programov EÚ a štátu pre hospodársky a sociálny rozvoj rodinných fariem a vidieka
 • Podieľanie sa na príprave legislatívy pre podporu a rozvoj rodinných fariem, podporu vstupu mladých do agrosektora, podnecovanie záujmu o prácu a podnikanie na vidieku
 • Spolupracovanie s príslušnými orgánmi a organizáciami pri zabezpečovaní systému obnovy a
  ochrany pôdneho fondu a pri zabezpečovaní vhodných podmienok ekologickej výroby a zdravotne nezávadných potravín
 • Podporovanie rozvoja doplnkových podnikateľských aktivít poľnohospodárskej výroby ako sú agroturistika, tradičné remeslá, výroba úžitkových a upomienkových predmetov a pomáhanie ekonomickej stabilizácii vidieka
 • Spolupracovanie s rezortnou vedecko-výskumnou základňou, univerzitami a školami pri zabezpečení vzdelávacích akcií a získavaní nových poznatkov, ako aj napomáhanie ich uplatňovaniu v poľnohospodárskej výrobe a spracovateľskom priemysle
 • Zúčastňovanie sa na riešení životného prostredia, ochrane a udržiavaní prírodných zdrojov a
  zachovaní trvalo udržateľného života na vidieku

Náš cieľ

Zúčastňovanie sa na riešení životného prostredia, ochrane a udržiavaní prírodných zdrojov a zachovaní trvalo udržateľného života na vidieku. Ak svojou činnosťou pomôžeme jednotlivcom, prejaví sa to aj na celku. Našou snahou je umožniť čo najväčšiemu počtu jednotlivcov, na základe osvojeného poznania, kompetentnejšie sa rozhodovať.